Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 326/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-04-23

Sygn. akt I ACz 326/13

POSTANOWIENIE

Dnia 23 kwietnia 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Marta Sawicka (spr.)

Sędziowie: SSA Eugeniusz Skotarczak

SSA Edyta Buczkowska-Żuk

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2013 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 marca 2013 roku, sygn. akt I C 1919/12

w sprawie z powództwa A. T.

przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Okręgowemu w G.

o zapłatę

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA E. Skotarczak SSA M. Sawicka SSA E. Buczkowska-Żuk

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 7 marca 2013 roku Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. zwrócił pozew.

W uzasadnieniu powyższego zarządzenia, po przytoczeniu treści art. 130 § 1 k.p.c. wskazano, że powód został wezwany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie odpisu pozwu oraz pisma z 19 grudnia 2012 roku, wskazanie treści oświadczenia o przeproszeniu oraz do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 100 zł w terminie tygodniowym, pod rygorem zwrotu pozwu.

Wezwanie zostało doręczone w dniu 15 lutego 2013 roku. W wyznaczonym terminie powód nie uzupełnił braków formalnych pozwu oraz nie uiścił opłaty od pozwu, co skutkowało zwrotem pozwu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. zwrócono pozew.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył powód, wnosząc o jego uchylenie.

W uzasadnieniu zażalenia skarżący wskazał, że nie usuwa braków z powodu braku pieniędzy, a ponadto przedstawił swoją sytuację materialną i zdrowotną.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie powoda jest bezzasadne.

Jak wynika z akt sprawy zarządzeniem z dnia 7 lutego 2013 roku, doręczonym w dniu 15 lutego 2013 roku (k. 31) powód został wezwany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie odpisu pozwu oraz pisma z 19 grudnia 2012 roku, wskazanie treści oświadczenia o przeproszeniu oraz do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 100 zł w terminie tygodniowym, pod rygorem zwrotu pozwu (k. 30).

W wyznaczonym terminie powód nie uzupełnił braków formalnych pozwu oraz nie uiścił opłaty od pozwu, co skutkowało zwrotem pozwu.

W takiej sytuacji Przewodniczący zasadnie przyjął, że wobec niewykonania przez skarżącego zarządzenia z dnia 7 lutego 2013 roku, pozew podlegał zwrotowi.

Powód w treści zażalenia nie kwestionował, że nie wykonał zobowiązania z dnia 7 lutego 2013 roku, powołując się na zły stan zdrowia oraz trudną sytuację finansową, co jednakże nie wpływa na uznanie zasadności jego zażalenia, gdyż zarówno kwestia zwolnienia powoda od obowiązku uiszczania opłat sądowych, jak i kwestia ustanowienia dla powoda pełnomocnika z urzędu zostały prawomocnie rozstrzygnięte. Podniesione przez powoda zarzuty dotyczące sytuacji materialnej oraz zdrowotnej nie mogą zatem stanowić przedmiotu merytorycznego rozpoznania w postępowaniu wywołanym wniesieniem zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że zaistniała podstawa do zwrotu pozwu, co w świetle przepisu art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. uzasadniało oddalenie zażalenia przez Sąd Apelacyjny.

SSA E. Skotarczak SSA M. Sawicka SSA E. Buczkowska-Żuk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Sawicka,  Eugeniusz Skotarczak ,  Edyta Buczkowska-Żuk
Data wytworzenia informacji: