Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 338/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-04-16

Sygn. akt I ACz 338/13

POSTANOWIENIE

Dnia 23 kwietnia 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Wiesława Kaźmierska (spr.)

Sędziowie:

SA Danuta Jezierska

SA Mirosława Gołuńska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 kwietnia 2013 roku w Szczecinie

sprawy z powództwa A. T.

przeciwko K. P. i A. C.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 7 marca 2013 roku, sygn. akt I C 882/12 w przedmiocie zwrotu pozwu

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

D. Jezierska W. Kaźmierska M. Gołuńska

Sygn. akt I ACz 338/13

UZASADNIENIE

W sprawie z powództwa A. T. przeciwko K. P. i A. C. o zapłatę, zarządzeniem z dnia 7 marca 2013 roku Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim zwrócił pozew powoda w związku z nieuzupełnieniem w terminie jego braków formalnych.

W zażaleniu na powyższe zarządzenie powód wniósł o jego uchylenie w całości. Podniósł, iż nie usuwa braków zaników świadomości. W uzasadnieniu odniósł się do swojej sytuacji osobistej i materialnej.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się bezzasadne.

Przedmiotem rozpoznania jest zarządzenie w przedmiocie zwrotu pozwu. W wywiedzionym zażaleniu powód nie kwestionuje, iż nie usunął braku formalnego pozwu, co samoczynnie dyskwalifikuje wniesiony przezeń środek zaskarżenia.

Zważyć należało, że po prawomocnym rozpoznaniu wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu, zarządzeniem z dnia 27 grudnia 2013 roku wezwano go do uiszczenia opłaty od pozwu pod rygorem jego zwrotu (k.27). Wezwanie powód odebrał w dniu 2 stycznia 2013 roku (k.28). Termin do opłacenia zażalenia upływał z dniem 9 stycznia 2013 roku. W wyznaczonym terminie zażalenie nie zostało opłacone. W dniu 7 stycznia 2013 roku co prawda powód ponowił swój wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, jednakże ocenić należało jako oparty na tych samych okolicznościach co rozpoznawane uprzednio. Zgodnie z art. 112 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznościach, nie ma wpływu na bieg terminu do opłacenia pisma. W świetle powyższego przyjąć należy, iż stosownie do art. 130 § 1 k.p.c. zwrot pozwu był prawidłowy.

Mając powyższe na względzie - na podstawie przepisów art. 385 w zw. z art. 397 § 2 w zw. z art. 398 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.

D. Jezierska W. Kaźmierska M. Gołuńska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesława Kaźmierska,  Danuta Jezierska ,  Mirosława Gołuńska
Data wytworzenia informacji: