Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 341/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-04-29

Sygn. akt I ACz 341/13

POSTANOWIENIE

Dnia 29 kwietnia 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Edyta Buczkowska-Żuk (spr.)

Sędziowie:

SSA Eugeniusz Skotarczak

SSA Maria Iwankiewicz

po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. T.

przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w G., K. P.

o ustalenie i zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Sędziego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 7 marca 2013 roku, sygn. akt I C 1697/12

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSA M. Iwankiewicz SSA E. Buczkowska-Żuk SSA E. Skotarczak

Sygn. akt I ACz 341/13

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 7 marca 2013 roku Sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. dokonał zwrotu pozwu A. T. przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w G. i K. P. o ustalenie i zapłatę.

W uzasadnieniu zarządzenia wskazano, że pismem z dnia 25.02.2013 r. powód A. T. został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie dwóch odpisów pozwu i dwóch odpisów pisma z 21.12.2012 r. oraz uiszczenie opłaty sądowej od pozwu w kwocie 100 złotych w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. Wezwanie zostało doręczone powodowi w dniu 25.02.2013 r., lecz powód nie uzupełnił w wyznaczonym terminie wskazanych braków formalnych, zatem zaistniały podstawy do zwrotu pozwu.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wywiódł powód, wnosząc o jego uchylenie, wskazał na swoje choroby i zły stan majątkowy, który uzasadnia zwolnienie go od kosztów sądowych w całości.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Wnoszony do sądu pozew winien zostać należycie opłacony, albowiem sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata (art. 126 ( 2) § 1 k.p.c.). Ponadto, do pozwu należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom (art. 128 § 1 k.p.c. w zw. z art. 187 § 1 k.p.c.). W innym przypadku przewodniczący wzywa powoda do uzupełnienia tych braków formalnych i fiskalnych pozwu pod rygorem jego zwrotu (art. 130 § 1 k.p.c.). Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu pierwszej instancji, że pozew wniesiony przez A. T. w niniejszej sprawie nie spełniał tychże wymogów formalnych i fiskalnych, a braków tych nie usunął w jakiejkolwiek części pomimo skierowanego do niego w tym celu wezwania, które otrzymał on osobiście w dniu 25 lutego 2013 r. (k. 28). Należy przy tym zwrócić uwagę, że wcześniej został już prawomocnie rozpoznany wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych (poprzez jego uwzględnienie co do każdorazowo wymaganych w toku postępowania kosztów sądowych /poza opłatami od zażaleń/ ponad kwotę 100 zł i jego oddalenie w pozostałym zakresie) oraz wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (poprzez jego oddalenie). Postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 lutego 2013 r., oparte na treści art. 398 ( 23) § 2 k.p.c., jest w tym zakresie prawomocne, gdyż nie przysługuje na nie zażalenie. Natomiast w ustawowym terminie do uiszczenia należnej opłaty sądowej od pozwu, który mijał 4 marca 2013 r., powód nie uiścił opłaty w jakiejkolwiek części oraz nie wniósł żadnego pisma procesowego, co musiało skutkować zwrotem pozwu na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. Zauważyć zresztą trzeba, iż skarżący nie kwestionuje, a nawet przyznaje, że w ogóle nie uzupełnił braków pozwu. Przy tym argumentacja zawarta w zażaleniu odnosząca się do jego ubóstwa i schorzeń nie ma jurydycznego znaczenia dla kwestii uzupełniania braków pozwu i oceny, czy zostały one usunięte w terminie. Jednocześnie Sąd Apelacyjny jest związany treścią ww. prawomocnego postanowienia w przedmiocie wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych. Na marginesie Sąd Apelacyjny zauważa, iż wcześniej już raz powód był wzywany do uzupełnienia braków formalnych pozwu polegających na braku jego odpisów (vide: zarządzenie z dnia 10.01.2013 r. - k. 11), wezwanie to otrzymał w dniu 14.01.2013 r. (k. 18), lecz w ustawowym terminie nie zastosował się do niego, co samoistnie już musiało skutkować zwrotem pozwu, bez konieczności powtarzania takiego zobowiązania zarządzeniem z dnia 21.02.2013 r. (k. 26).

Mając na uwadze powyższe argumenty Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

SSA M. Iwankiewicz SSA E. Buczkowska-Żuk SSA E. Skotarczak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data wytworzenia informacji: