Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 376/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-05-28

Sygn. akt I ACz 376/13

POSTANOWIENIE

Dnia 28 maja 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Ryszard Iwankiewicz (spr.)

Sędziowie: SSA Agnieszka Sołtyka

SSA Marta Sawicka

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. T.

przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w M. i Sądowi Okręgowemu w S.

o ustalenie i zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

z dnia 7 marca 2013 roku, sygn. akt I C 1007/12

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSA A. Sołtyka SSA R. Iwankiewicz SSA M. Sawicka

Sygn. akt I ACz 376/13

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 7 marca 2013 roku Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. dokonał zwrotu pozwu A. T. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w M. i Sądowi Okręgowemu w S. o ustalenie i zapłatę.

W uzasadnieniu zarządzenia wskazano, że pismem z dnia 13.02.2013 r. powód został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez uiszczenie opłaty sądowej od pozwu w kwocie 100 złotych w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. Wezwanie zostało doręczone powodowi w dniu 15.02.2013 r., lecz do dnia dzisiejszego powód nie uzupełnił braków formalnych pozwu, zatem zaistniały podstawy do zwrotu pozwu.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wywiódł powód, wnosząc o jego uchylenie, argumentując, iż powinien zostać zwolniony od ponoszenia w sprawie kosztów sądowych w całości.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest niezasadne.

Wnoszony do sądu pozew powinien zostać właściwie opłacony, gdyż sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata (art. 126 2 § 1 k.p.c.). Prawidłową była ocena Sądu pierwszej instancji, że od pozwu złożonego w rozpoznawanej sprawie powód nie uiścił w ustawowym terminie opłaty sądowej w części, w której nie został zwolniony, tj. w wysokości 100 zł, pomimo doręczenia jemu osobiście w dniu 15 lutego 2013 r. wezwania w trybie art. 130 § 1 k.p.c. (k. 42), co musiało skutkować zwrotem pozwu.

Zważyć w tym miejscu trzeba, że wcześniej powód został zwolniony w całości jedynie od każdorazowo wymaganych w toku postępowania opłat sądowych od zażaleń, natomiast w zakresie innych opłat sądowych – jedynie ponad kwotę 100 zł, a jednocześnie oddalony został jego wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 lutego 2013 r., oparte na treści art. 398 ( 23) § 2 k.p.c., jest w tym zakresie prawomocne, gdyż nie przysługuje na nie zażalenie. W świetle takiego stanu rzeczy Sąd odwoławczy jest związany treścią ww. prawomocnego postanowienia w toku niniejszego postępowania zażaleniowego. Takie prawomocne rozstrzygnięcie nie podlegało już kontroli, stąd nie mogła odnieść skutku argumentacja skarżącego odnośnie jego złego stanu majątkowego.

W tej sytuacji powód był zobligowany uiścić do dnia 22 lutego 2013 r. należną opłatę sądową od pozwu w wysokości 100 zł, lecz w tym terminie ani nie uiścił on opłaty w jakiejkolwiek części ani też nie wniósł żadnego pisma procesowego, co musiało skutkować zwrotem jego pozwu na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. Na marginesie Sąd odwoławczy zaznacza, iż wydane już wcześniej w tej sprawie zarządzenie z dnia 5 grudnia 2012 r. w przedmiocie zwrotu tego samego pozwu zostało uchylone przez Przewodniczącego zarządzeniem z dnia 7 lutego 2013 r.

Mając powyższe na względzie Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c., oddalił zażalenie.

SSA A. Sołtyka SSA R. Iwankiewicz SSA M. Sawicka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ryszard Iwankiewicz,  Agnieszka Sołtyka ,  Marta Sawicka
Data wytworzenia informacji: