Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 415/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-05-21

Sygn. akt I ACz 415/13

POSTANOWIENIE

Dnia 21 maja 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Marta Sawicka (spr.)

Sędziowie: SSA Edyta Buczkowska - Żuk

SSA Iwona Wiszniewska

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2013 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 marca 2013 roku, sygn. akt I C 1146/12

w sprawie z powództwa A. T.

przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu wG.., E. N., A. C.

o zapłatę

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA E. Buczkowska - Żuk SSA M. Sawicka SSA I. Wiszniewska

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 28 marca 2013 roku Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. zwrócił pozew.

W uzasadnieniu powyższego zarządzenia, po przytoczeniu treści art. 130 § 1 k.p.c. wskazano, że pismem z dnia 15 marca 2013 roku powód został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez uiszczenie opłaty sądowej od pozwu w wysokości 100 zł - w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem zwrotu pozwu.

Powód otrzymał wezwanie w dniu 18 marca 2013 roku i do dnia dzisiejszego nie uiścił opłaty od pozwu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. zarządzono zwrot pozwu.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył powód, wnosząc o jego uchylenie.

W uzasadnieniu zażalenia skarżący przedstawił swoją sytuację materialną i zdrowotną.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie powoda jest bezzasadne.

Jak wynika z akt sprawy zarządzeniem z dnia 8 marca 2013 roku (k. 37), doręczonym w dniu 18 marca 2013 roku (k. 45) powód został wezwany do uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 100 zł w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu pozwu (k. 37).

W wyznaczonym terminie powód nie uiścił opłaty od pozwu.

W takiej sytuacji Przewodniczący zasadnie przyjął, że wobec niewykonania przez skarżącego zarządzenia z dnia 8 marca 2013 roku, pozew podlegał zwrotowi.

Powód w treści zażalenia nie kwestionował, że nie uiścił opłaty od pozwu powołując się na zły stan zdrowia oraz trudną sytuację finansową, co jednakże nie wpływa na uznanie zasadności jego zażalenia.

Kwestia zwolnienia powoda od obowiązku uiszczania opłat sądowych została już rozstrzygnięta w postanowieniu z dnia 7 lutego 2013 roku utrzymującym w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 14 stycznia 2013 roku w przedmiocie częściowego zwolnienia powoda od kosztów sądowych, tj. każdorazowo od opłaty od zażaleń w całości oraz od pozostałych opłat każdorazowo wymaganych w toku postępowania ponad kwotę 100 zł oraz w przedmiocie oddalenia wniosku powoda o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (k. 31). Podniesione przez powoda zarzuty dotyczące sytuacji materialnej oraz zdrowotnej nie mogą zatem stanowić przedmiotu merytorycznego rozpoznania w postępowaniu wywołanym wniesieniem zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu.

Mając te ustalenia na uwadze Sąd Apelacyjny uznał, że skoro wbrew obowiązkowi zawartemu w art. 130 § 1 k.p.c., powód nie uzupełnił braków fiskalnych pozwu, przyjąć należy, że istniała podstawa do jego zwrotu.

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny, nie znajdując podstaw do uwzględnienia środka zaskarżenia, na podstawie przepisu art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

SSA E. Buczkowska - Żuk SSA M. Sawicka SSA I. Wiszniewska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Sawicka,  Edyta Buczkowska-Żuk ,  Iwona Wiszniewska
Data wytworzenia informacji: