Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 417/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-05-31

Sygn. akt I ACz 417/13

POSTANOWIENIE

Dnia 31 maja 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Iwona Wiszniewska (spr.)

Sędziowie: SSA Ryszard Iwankiewicz

SSA Edyta Buczkowska Żuk

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2013 r., w Szczecinie, na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. T.

przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w G.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego A. T. na zarządzenie przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 marca 2013 r., sygn. akt I C 1911/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA R. Iwankiewicz SSA I. Wiszniewska SSA E. Buczkowska Żuk

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 21 marca 2013 roku przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zwrócił pozew powoda A. T. z uwagi na braki formalne. Powód został wezwany do opłacenia pozwu oraz przedłożenia jego odpisu w trybie art. 130 § 1 k.p.c. Powód braków tych nie uzupełnił w wyznaczonym jemu terminie, co też, w oparciu o art. 130 § 2 k.p.c., skutkowało zwrotem pozwu.

Z tak umotywowanym zarządzeniem nie zgodził się A. T.. Złożył wniosek o przyznanie jemu pomocy prawnej z urzędu oraz zwolnienie go z kosztów sądowych w całości. Podniósł, że brak zwolnienia od tych kosztów tamuje mu drogę do sądu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie powoda nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 130 § 1 k.p.c. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Wedle zaś art. 130 § 2 k.p.c. po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy Sąd Apelacyjny dostrzegł, że co prawda powód, przed zwrotem pozwu nie został ponownie wezwany do uiszczenia opłaty w kwocie 100 złotych wynikającej z brzmienia postanowień z 28 stycznia 2013 roku oraz z 21 lutego 2013 roku czym doszło do naruszenia art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 167, poz. 1398) to jednak ocenił, że powyższe uchybienie nie mogło doprowadzić do zmiany zaskarżonego rozstrzygnięcia. Samoistną i wystarczającą podstawą do zwrotu pozwu był bowiem brak jego odpisu. Powód - w trybie art. 130 § 1 k.p.c., został wezwany do przedłożenia odpisu pozwu pod rygorem jego zwrotu wezwaniem z dnia 9 stycznia 2013 roku, doręczonym jemu osobiście 10 stycznia 2013 roku. Tygodniowy termin na wykonanie zobowiązania upłynął jednak bezskutecznie. Przewodniczący słusznie zatem pozew zwrócił. Tym bardziej, że w złożonym przez siebie zażaleniu na ten zwrot skarżący nawet nie kwestionował, że braku tego w ogóle nie usunął, eksponując jedynie swą trudną sytuację materialną. Nie można tracić z pola widzenia, że brak odpisu pozwu jest brakiem tamującym prawidłowy bieg pisma w rozumieniu art. 130 § 1 k.p.c. Jego niewypełnienie zaś w wyznaczonym terminie skutkuje zwrotem pozwu w trybie art. 130 § 2 k.p.c. niezależnie od tego czy strona go składająca była wezwana do należytego opłacenia pisma czy też nie.

W tym stanie rzeczy mając na uwadze powyższe, w oparciu o art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 398 k.p.c., zażalenie należało oddalić, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

SSA R. Iwankiewicz SSA I. Wiszniewska SSA E. Buczkowska Żuk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Wiszniewska,  Ryszard Iwankiewicz ,  Edyta Buczkowska Żuk
Data wytworzenia informacji: