Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 427/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-05-17

Sygn. akt I ACz 427/13

POSTANOWIENIE

Dnia 17 maja 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Iwona Wiszniewska

Sędziowie: SA Maria Iwankiewicz

SO (del.) Tomasz Żelazowski

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2013 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. T.

przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w G.

o ustalenie i zapłatę

na skutek zażalenia powoda na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie o sygnaturze akt IC 1941/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO (del.) T. Żelazowski SSA I. Wiszniewska SSA M. Iwankiewicz

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 21 marca 2013 r. Przewodniczący zwrócił pozew powoda złożony w dniu 10 grudnia 2012 r. W uzasadnieniu wskazał, że powód zobowiązany został zarządzeniem z dnia 26 lutego 2013 r. do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie jego odpisu oraz uiszczenia opłaty sadowej w wysokości 100 zł. Pomimo doręczenia zarządzenia w dniu 28 lutego 2013 r. oraz upływu tygodniowego terminu powód braków formalnych pozwu nie uzupełnił, co zgodnie z treścią art. 130 § 1 k.p.c. uzasadniało zwrot pozwu.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył powód w dniu 29 marca 2013 r. wnosząc o jego uchylenie. W uzasadnieniu podniósł argumentację odnosząca się do kwestii żądania określonego w pozwie, odnośnie kwestii zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu, a także wskazując, że postępowanie Sądu pozbawia skarżącego prawa do rozpoznania pozwu w przyzwoitym terminie, on natomiast z uwagi na choroby nie jest w stanie sprostać obowiązkom związanym z uzupełnianiem braków formalnych pozwu.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie. Analiza akt sprawy prowadzi do wniosku, że Przewodniczący w sposób prawidłowy zastosował normę przepisu art. 130 k.p.c. Zgodnie z jego § 1. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. W niniejszej sprawie pismo procesowe stanowiące pozew obarczone było brakami, czego skarżący w zażaleniu nie kwestionował. Podnosił on jedynie, że nie jest w stanie sprostać nałożonym na niego obowiązkom z uwagi na choroby, a brak zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika pozbawia go możliwości obrony swych praw. Należy zaznaczyć, że kwestia zarówno zwolnienia powoda od obowiązku uiszczania kosztów sadowych, jak i ustanowienia pełnomocnika z urzędu została już prawomocnie rozstrzygnięta postanowieniem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 lutego 2013 r. (karty 25 – 26 akt), w którym oddalony został wniosek o ustanowienie pełnomocnika, natomiast powód zwolniony został od kosztów sądowych w postaci każdorazowej opłaty do zażaleń oraz pozostałych opłat ponad kwotę 100 zł. Stąd też prawidłowo zarządzeniem z dnia 21 lutego 2013 r. powód zobowiązany został do uzupełnienia wskazanych wyżej braków formalnych poprzez nadesłanie odpisu pozwu oraz uiszczenie opłaty od pozwu w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru powyższego zarządzenia (karta 29 akt), zostało ono doręczone skarżącemu w dniu 28 lutego 2013 r. Oznacza to, że termin do uzupełnienia braków formalnych pozwu upłynął z końcem dnia 6 marca 2013 r. Pomimo upływu terminu powód braków nie uzupełnił. Także ta okoliczność nie była przez skarżącego kwestionowana. Należy w tym miejscu dodać, że termin do uzupełnienia braków formalnych jest terminem ustawowym, a tym samym nie podlega ani wydłużeniu, ani też skróceniu. Zgodnie z treścią art. 130 § 2 k.p.c. po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie.

Z tych też względów na podstawie art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 385 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak na wstępie.

SSO (del.) T. Żelazowski SSA I. Wiszniewska SSA M. Iwankiewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Wiszniewska,  Maria Iwankiewicz ,  Tomasz Żelazowski
Data wytworzenia informacji: