Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 599/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2014-08-12

Sygn. akt I ACz 599/14

POSTANOWIENIE

Dnia 12 sierpnia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Artur Kowalewski /spr./

Sędziowie: SSA Eugeniusz Skotarczak

SSA Tomasz Żelazowski

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2014 r. w Szczecinie, na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. K.

przeciwko Urzędowi Skarbowemu wG.., Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w G. ZUS w G.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2014 r., sygn. akt IC 368/14, w przedmiocie zwrotu pozwu

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA E. Skotarczak SSA A. Kowalewski SSA T. Żelazowski

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 27 czerwca 2014 r. sygn. akt I C 368/14 Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim zarządził zwrot pozwów połączonych do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygnaturą I C 368/14. Wskazał, że pismem z dnia 18.06.2014 roku powód wniósł skargę na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwrotu pozwu, w której podniósł, iż brak formalny pisma procesowego – pozwu – jest związany z niedostarczeniem przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. orzeczenia SN na skargę z 19.09.2013 roku. Z chwilą jego otrzymania, może takowy pozew złożyć z wnioskiem o przekazanie do rozpoznania właściwemu Sądowi, który wyznaczy Sąd Najwyższy.

W ocenie Sądu Okręgowego referendarz sądowy zasadnie zarządził zwrot pozwu. Powód pomimo złożenia w ustawowym terminie 7 dni odpowiedzi na zobowiązanie Sądu nie usunął braku formalnego pozwów - nie nadesłał odpisów pozwów. Powód w skardze nie zakwestionował faktu nieuzupełnienia braków formalnych pozwów. Nadal brak jest w aktach sprawy ich odpisów.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 1 k.p.c., jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia lub uzupełnienia go w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie (art. 130 § 2 k.p.c.). Z uwagi na nieuzupełnienie przez powoda braków w terminie, Przewodniczący w Sądzie Okręgowym zarządził zwrot pisma.

Na powyższe zarządzenie zażalenie wniósł powód. Wskazał, że zgodnie z art. 129 k.p.c. w stanie prawnym obowiązującym w dniu 16 grudnia 1999 r. strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą. W ocenie powoda, stroną w rozumieniu wskazanego przepisu jest Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., który zlecił przygotowanie procesu, a więc Prezes ten jest również stroną w rozumieniu art. 130 k.p.c. Powód podniósł, że w skardze z dnia 18 czerwca 2014 r. powołał się na taki dokument, istotny w jego ocenie dla rozstrzygnięcia sporu, jednakże z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie sprawdzić, czy taki dokument jest dołączony do akt postępowania. Stwierdził, że sprawa o sygn. I C 368 dotyczy tylko Wydziału II Pracy i Ubezpieczeń Społecznych a dokładnie jest związana z wyrażeniem zgody na sprawę przeciwko ZUS i jest to roszczenie odszkodowawcze a nie skarga na przewlekłość postępowania. Skarżący zwrócił uwagą na treść art. 127 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym w dniu 16 grudnia 1999 r. Podniósł, że Sąd Okręgowy nie wypowiedział się co do szeregu rozpraw karnych i rodzinnych toczących się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Skarżący odniósł się również do szeregu innych spraw związanych ze sprawą o odszkodowanie za zatrucie, jak również spraw związanych z waloryzacją przyznanej mu renty.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się bezzasadne i jako takie podlegało oddaleniu.

Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym (art. 130 § 1 k.p.c.). Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych (128 § 1 k.p.c.). Zarządzeniem Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym z dnia 25 lutego 2014 r. powód został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych pisma z dnia 10 lutego 2014 r. poprzez m.in. nadesłanie jego 3 odpisów oraz 3 kompletów pism uzupełniających (k. 29). Zarządzenie to zostało doręczone powodowi w sposób prawidłowy w dniu 7 marca 2014 r. (k 30). Pomimo upływu zakreślonego terminu, powód nie uzupełnił wskazanych braków formalnych, przedkładając jedynie inne pisma, niestanowiące wymaganych odpisów pisma czy załączników. Zgodnie z przepisem art. 130 § 2 k.p.c. po bezskutecznym upływie terminu do uzupełniania braków formalnych przewodniczący zwraca pismo stronie. Wskazać zatem należy, że zaskarżone zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie pierwszej instancji o zwrocie pisma, było prawidłowe.

Bez wpływu na powyższą konstatacje pozostają zarzuty podniesione przez powoda w zażaleniu. Wyjaśnienia wymaga w pierwszej kolejności, że Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim nie jest stroną postępowania sensu stricto, bowiem jego rola procesowa sprowadza się do reprezentowania pozwanego w niniejszej sprawie, którym jest Skarb Państwa (vide art. 67 § 2 k.p.c.). Jeśli zaś chodzi o rozumienie pojęcia strona, użytego w art. 130 k.p.c. to stroną tą jest również powód, jako wnoszący pismo procesowe do sądu, stąd może być on adresatem tego przepisu, który stanowi instrument sądu rozpoznającego sprawę, używany w celu skłonienia stron do uzupełnienia braków formalnych wnoszonych przez nie pism. Pozostałe twierdzenia i zarzuty powoda artykułowane w zażaleniu odnoszą się do kwestii merytorycznego rozpoznania sprawy, których ocena przez Sąd mogłaby nastąpić dopiero na etapie postępowania rozpoznawczego, po uprzednim skutecznym wniesieniu pozwu, co w niniejszej sprawie nie nastąpiło.

Tak argumentując, na podstawie przepisu art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c., Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.

SSA E. Skotarczak SSA A. Kowalewski SSA T. Żelazowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Artur Kowalewski,  Eugeniusz Skotarczak ,  Tomasz Żelazowski
Data wytworzenia informacji: