Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1027/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-09-26

Sygn. akt I ACz 1027/13

POSTANOWIENIE

Dnia 26 września 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Danuta Jezierska

Sędziowie: SA Dariusz Rystał

SO (del.) Tomasz Żelazowski

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. T.

przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w G. W.

o ochronę dóbr osobistych i zapłatę

na skutek zażalenia powoda na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w G. W. z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie o sygnaturze akt IC 1287/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO (del.) T. Żelazowski SSA D. Jezierska SSA D. Rystał

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 21 czerwca 2013 r. Przewodniczący zwrócił pozew powoda złożony w dniu 14 listopada 2012 r. W uzasadnieniu wskazał, że powód zobowiązany został zarządzeniem z dnia 8 kwietnia 2013 r. do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie jego odpisu oraz uiszczenie opłat sadowych w wysokości 4500 zł. Pomimo doręczenia zarządzenia w dniu 10 kwietnia 2013 r. oraz upływu tygodniowego terminu powód braków formalnych pozwu nie uzupełnił, co zgodnie z treścią art. 130 § 2 k.p.c. uzasadniało zwrot pozwu.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył powód w dniu 5 lipca 2013 r. wnosząc o jego uchylenie. W uzasadnieniu wskazał, że nie jest w stanie usuwać braków formalnych pozwów, które składa, podniósł argumentację odnosząca się do kwestii zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu, a także przedstawił swoją sytuację majątkową i zdrowotną wskazując, że uniemożliwia mu ona dostęp do sądu.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie. Analiza akt sprawy prowadzi do wniosku, że Przewodniczący w sposób prawidłowy zastosował normę przepisu art. 130 k.p.c. Zgodnie z jego § 1. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. W niniejszej sprawie pismo procesowe stanowiące pozew nie zostało opłacone, a ponadto nie został doręczony jego odpis czego skarżący w zażaleniu nie kwestionował. Podnosił on jedynie, że nie jest w stanie sprostać nałożonym na niego obowiązkom z uwagi na choroby, a brak zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika pozbawia go możliwości obrony swych praw. Należy zaznaczyć, że kwestia zwolnienia powoda od obowiązku uiszczania kosztów sądowych, jak i ustanowienia pełnomocnika z urzędu została już prawomocnie rozstrzygnięta postanowieniem Sądu Okręgowego w G. W. z dnia 18 marca 2013 r. (karta 24 akt), w którym oba wnioski powoda zostały oddalone. Stąd też prawidłowo zarządzeniem z dnia 4 kwietnia 2013 r. powód zobowiązany został do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez doręczenie jego odpisu oraz uiszczenie opłat sądowych w kwocie 4.500 zł w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru powyższego zarządzenia (karta 29 akt), zostało ono doręczone skarżącemu w dniu 10 kwietnia 2013 r. Oznacza to, że termin do uzupełnienia braków formalnych pozwu upłynął z końcem dnia 17 kwietnia 2013 r. Pomimo upływu terminu powód opłaty nie uiścił, jak również nie dołączył odpisu pozwu. Także ta okoliczność nie była przez skarżącego kwestionowana. Należy w tym miejscu dodać, że termin do uzupełnienia braków formalnych jest terminem ustawowym, a tym samym nie podlega ani wydłużeniu, ani też skróceniu. Zgodnie z treścią art. 130 § 2 k.p.c. po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie.

Z tych też względów na podstawie art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 385 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak na wstępie.

SSO (del.) T. Żelazowski SSA D. Jezierska SSA D. Rystał

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Danuta Jezierska,  Dariusz Rystał ,  Tomasz Żelazowski
Data wytworzenia informacji: