Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 367/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-04-29

Sygn. akt I ACz 367/13

POSTANOWIENIE

Dnia 29 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Eugeniusz Skotarczak

Sędziowie: SSA Edyta Buczkowska - Żuk

SSA Maria Iwankiewicz

po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2013 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa A. T.

przeciwko Skarbowi Państwa Sądowi Okręgowemu w G. i K. P.

o ustalenie i zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Sędziego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 7 marca 2013 roku, sygn. akt I C 1701/12

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

M.Iwankiewicz E. Skotarczak E. Buczkowska - Żuk

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 7 marca 2013 roku Sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. dokonał zwrotu pozwu A. T. przeciwko Skarbowi Państwa Sądowi Okręgowemu w G. i K. P. o ustalenie i zapłatę. W uzasadnieniu zarządzenia wskazano, że pismem z dnia 25 lutego 2013 r. powód został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie dwóch odpisów pozwu, dwóch odpisów pisma z dnia 21.12.2012 r. oraz do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 100 złotych w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu. Wezwanie zostało doręczone powodowi w dniu 25 lutego 2013 r. i do dnia wydania przedmiotowego zarządzenia nie uzupełnił on braków formalnych pozwu. Zatem na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. zaistniały podstawy do zwrotu pozwu.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył powód, wnosząc o jego uchylenie, wskazał na konieczność zwolnienia go od ponoszenia w sprawie kosztów sądowych w całości i ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Wnoszony do sądu pozew winien zostać należycie opłacony, a nadto powinny być do niego dołączone odpisy tego pozwu dla pozostałych stron procesu, w tym przypadku dwojga pozwanych. Jeżeli pozew jest dotknięty takimi brakami to przewodniczący wzywa powoda do ich usunięcia i wniesienia należnej opłaty pod rygorem zwrotu pozwu (art. 130 § 1 k.p.c. w zw. z art. 187 § 1 k.p.c.). Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu pierwszej instancji, że pozew wniesiony przez A. T. w niniejszej sprawie był dotknięty takimi brakami tj. powód nie załączył dwóch jego odpisów i nie wniósł opłaty, pomimo skierowanego do niego wezwania z dnia 25 lutego 2013 r. celem ich uzupełnienia. Stosownie zaś do treści art. 130 § 2 k.p.c., po bezskutecznym upływie terminu do uzupełnienia braków formalnych pozew podlega zwrotowi, co też uczyniono w rozpoznawanej sprawie. Należy zwrócić uwagę, że wcześniej został już prawomocnie rozpoznany wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowienie referendarza sądowego z dnia 28 stycznia 2013 r. oddalające wnioski powoda zostało zmienione przez Sąd Okręgowy bowiem postanowieniem z dnia 21 lutego 2013 r. częściowo uwzględniono wniosek co do opłaty sądowej od pozwu poprzez zwolnienie powoda od jej uiszczenia w kwocie ponad 100 złotych, a w zakresie zażaleń powód został zwolniony od opłaty w całości. Jednocześnie został również oddalony wniosek powoda o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, a utrzymujące to rozstrzygnięcie w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 lutego 2013 r. jest prawomocne, gdyż nie przysługiwało na nie zażalenie.

Sąd Apelacyjny stwierdza, że z uwagi na fakt, iż w dniu 25 lutego 2013 r. zostało powodowi doręczone wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu i uiszczenia należnej od niego opłaty sądowej w kwocie 100 zł i wyznaczony w nim ustawowy tygodniowy termin do wykonania tego obowiązku minął bezskutecznie - to zaskarżone zarządzenie o zwrocie pozwu jest prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe argumenty Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c., oddalił zażalenie jako niezasadne.

M.Iwankiewicz E. Skotarczak E. Buczkowska - Żuk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Eugeniusz Skotarczak,  Edyta Buczkowska-Żuk ,  Maria Iwankiewicz
Data wytworzenia informacji: