Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 373/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-05-21

Sygn. akt I ACz 373/13

POSTANOWIENIE

Dnia 21maja 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Halina Zarzeczna (spr.)

Sędziowie: SSA Iwona Wiszniewska

SSA Eugeniusz Skotarczak

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2013 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 marca 2013 roku, sygn. akt I C 1920/12

w sprawie z powództwa A. T.

przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w G.

o zapłatę

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA I. Wiszniewska SSA H. Zarzeczna SSA E. Skotarczak

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 7 marca 2013 roku Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. zwrócił pozew.

W uzasadnieniu powyższego zarządzenia, po przytoczeniu treści art. 130 § 1 k.p.c. wskazano, że pismem z dnia 13 lutego 2013 roku powód został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie odpisu pozwu, wskazanie treści oświadczenia o przeproszeniu oraz do uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 100 zł - w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem zwrotu pozwu.

Powód otrzymał wezwanie w dniu 15 lutego 2013 roku i do dnia dzisiejszego nie uzupełnił braków formalnych pozwu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. zwrócono pozew.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył powód, wnosząc o jego uchylenie.

W uzasadnieniu zażalenia skarżący przedstawił swoją sytuację materialną i zdrowotną.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie powoda jest bezzasadne.

Jak wynika z akt sprawy zarządzeniem z dnia 7 lutego 2013 roku, doręczonym w dniu 15 lutego 2013 roku (k. 30) powód został wezwany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie odpisu pozwu, wskazanie treści oświadczenia o przeproszeniu oraz do uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 100 zł oraz w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu pozwu (k. 28).

W wyznaczonym terminie powód nie uiścił opłaty od pozwu, jak również nie uzupełnił braków formalnych pozwu.

W takiej sytuacji Przewodniczący zasadnie przyjął, że wobec niewykonania przez skarżącego zarządzenia z dnia 7 lutego 2013 roku, pozew podlegał zwrotowi.

Powód w treści zażalenia nie kwestionował, że nie uiścił opłaty od pozwu nie uzupełnił braków formalnych pozwu powołując się na zły stan zdrowia oraz trudną sytuację finansową, co jednakże nie wpływa na uznanie zasadności jego zażalenia.

Kwestia zwolnienia powoda od obowiązku uiszczania opłat sądowych została już rozstrzygnięta w postanowieniu z dnia 7 lutego 2013 roku utrzymującym w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 21 stycznia 2013 roku w przedmiocie częściowego zwolnienia powoda od kosztów sądowych, tj. każdorazowo od opłaty od zażaleń w całości oraz od pozostałych opłat każdorazowo wymaganych w toku postępowania ponad kwotę 100 zł oraz w przedmiocie oddalenia wniosku powoda o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu (k. 26).

Z kolei postanowieniem z dnia 28 marca 2013 roku Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. odrzucił ponowne wnioski powoda o zwolnienie od kosztów sądowych w całości i ustanowienie pełnomocnika z urzędu (k. 36). Podniesione przez powoda zarzuty dotyczące sytuacji materialnej oraz zdrowotnej nie mogą zatem stanowić przedmiotu merytorycznego rozpoznania w postępowaniu wywołanym wniesieniem zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu.

Mając te ustalenia na uwadze Sąd Apelacyjny uznał, że skoro wbrew art. 130 § 1 k.p.c. powód nie uzupełnił braków formalnych i fiskalnych pozwu, przyjąć należy, że istniała podstawa do jego zwrotu.

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny, nie znajdując podstaw do uwzględnienia środka zaskarżenia, na podstawie przepisu art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

SSA I. Wiszniewska SSA H. Zarzeczna SSA E. Skotarczak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Zarzeczna,  Iwona Wiszniewska ,  Eugeniusz Skotarczak
Data wytworzenia informacji: