Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 64/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2017-08-21

III AUz 64/17

POSTANOWIENIE

Dnia 21 sierpnia 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodnicząca: SSA Beata Górska (spr.)

Sędziowie: SSA Urszula Iwanowska

del. SSO Gabriela Horodnicka - Stelmaszczuk

po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2017 r., na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z odwołania (...) spółki jawnej w P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

przy udziale A. Ż.

o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

na skutek zażalenia płatnika składek na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 marca 2017 r., sygn. akt VI U 1214/16

postanawia: oddalić zażalenie.

SSA Urszula Iwanowska SSA Beata Górska del. SSA Gabriela Horodnicka -

Stelmaszczuk

III AUz 64/17

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 9 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił odwołanie płatnika składek (...) spółki jawnej w P. od decyzji organu rentowego z dnia 18 czerwca 2015 r. W dniu 5 stycznia 2017 r. pełnomocnik płatnika odebrał wyrok wraz z uzasadnieniem.

W dniu 23 stycznia 2017 r. wpłynęło do Sądu Okręgowego pismo nadane w dniu 19 stycznia 2017 r. zatytułowane apelacja, w którym jako apelującego w części wstępnej pisma wskazano płatnika składek. Pismo zostało złożone w jednym egzemplarzu, nie było podpisane oraz zawierało tylko jedno zdanie i początek drugiego o treści: „Wnosimy apelację od wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanego w wyżej wymienionym postępowaniu, w dniu 9 listopada 2016 r. Niniejszemu wyrokowi zarzucamy:”

Zarządzeniem z dnia 25 stycznia 2017 r. pełnomocnik płatnika został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych i fiskalnych apelacji przez uiszczenie kwoty 30 zł tytułem opłaty od apelacji oraz do wskazania wniosków i zarzutów apelacji, własnoręcznego jej podpisania, wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia i przedłożenia 2 odpisów apelacji celem doręczenia ich organowi rentowemu i zainteresowanemu, w terminie 7 dni. Odpis zarządzenia został skutecznie doręczony pełnomocnikowi 9 lutego 2017 r. Termin do uzupełnienia apelacji upływał z dniem 16 lutego 2015 r. W dniu 16 lutego 2017 r. pełnomocnik płatnika złożył w Sądzie Okręgowym pismo z dnia 14 lutego 2017 r. zatytułowane „Pismo powoda” (w 1 egzemplarzu), do którego załączył dwa obszerne (6-stronnicowe) i podpisane przez płatnika egzemplarze apelacji (przy czym jeden własnoręcznie) o innej treści aniżeli apelacja wniesiona przez płatnika w dniu 19 stycznia 2017 r., a znajdująca się na k. 90 akt. Innych czynności w zakreślonym terminie płatnik nie wykonał.

Postanowieniem z dnia 2 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odrzucił apelację płatnika składek wskazując, że na skutek tylko częściowego wykonania przez płatnika zobowiązania do uzupełnienia braków formalnych apelacji z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie złożono apelację o nowej treści i tylko z jednym jej odpisem. Natomiast apelacja nadana w dniu 19 stycznia 2017 r. nie została - pomimo zobowiązania - podpisana i uzupełniona.

Mając na uwadze powyższe, sąd pierwszej instancji stwierdził, że płatnik nie uzupełnił braków formalnych apelacji złożonej w dniu 19 stycznia 2017 r. Przy czym sąd ten miał także na uwadze, że gdyby nawet uznać, iż apelacja o nowej treści stanowi uzupełnienie wcześniejszej, to została ona złożona w oryginale i tylko w jednym odpisie, a więc w taki sposób, który również nie spełnia wymogów nałożonych na płatnika przez sąd w zobowiązaniu z dnia 25 stycznia 2017 r. w zakresie doręczenia dwóch odpisów apelacji.

Przywołując treść art. 370 k.p.c. i mając na uwadze, że płatnik składek nie uzupełnił wszystkich braków formalnych apelacji (art. 368 § 1 k.p.c. w związku z art. 129 § 1 k.p.c.), sąd pierwszej instancji na podstawie art. 370 k.p.c. odrzucił apelację.

Z powyższym postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie w całości nie zgodził się płatnik składek (...) spółka jawna w P., który działając przez pełnomocnika, zarzucił mu:

1. błędne ustalenie stanu faktycznego przez przyjęcie, że apelujący nie uzupełnił braków formalnych apelacji, tj. zgodnie ze zobowiązaniem sądu zawartym w piśmie z dnia 27 stycznia 2017 r. nie przełożył 2 odpisów apelacji, podczas gdy apelujący przedłożył w Sądzie Okręgowym 13 egzemplarzy apelacji, które to stanowiły załączniki do pisma pełnomocnika płatnika datowanego na dzień 14 lutego 2017 r.;

2. naruszenie art. 370 k.p.c. przez jego błędne zastosowanie, co miało istotny wpływ na treść wydanego orzeczenia w przedmiocie odrzucenia apelacji;

3. zastosowanie art. 477 11 § 2 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 20 marca 2015 r., zamiast przepisu w aktualnym brzmieniu, czego skutkiem sąd zarówno przy wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych apelacji, jak i przy wydaniu zaskarżonego postanowienia w przedmiocie odrzucenia apelacji stosował przepis w nieobowiązującej wersji; zatem nawet jeśli przyjąć, że skarżący przedłożył tylko jeden odpis apelacji, to należałoby ją uznać za uzupełnioną we właściwym terminie, a postanowienie o jej odrzuceniu za sprzeczne z art. 370 k.p.c., bowiem zainteresowany nie był stroną i nie uczestniczył w postępowaniu, w związku z czym na podstawie art. 368 § 1 k.p.c. w związku z art. 128 § 1 nie wymagało się od wnoszącego pismo dołączenia odpisu pisma dla osoby, która nie przystąpiła do toczącego się postępowania; tym samym okoliczność ta nie mogła stanowić przesłanki do wydania postanowienia o odrzuceniu apelacji.

Skarżący podniósł, że wraz z pismem z dnia 14 lutego 2017 r. przedłożył 13 egzemplarzy apelacji czego potwierdzeniem jest adnotacja pracownika Biura Obsługi Interesantów na odpisie tego pisma. Według skarżącego przedłożenie we właściwym terminie większej ilości apelacji niż wskazana w żądaniu sądu, nie może być poczytywane na niekorzyść strony. Nadto skarżący podkreślił, że nie może ponosić negatywnych konsekwencji związanych z utraceniem przez sąd pozostałych egzemplarzy apelacji, które zostały przedłożone w sądzie. Dysponowanie przez stronę dowodem, że do pisma przewodniego zostało dołączonych 13 egzemplarzy apelacji i równoczesna utrata ich przez pracowników sądu nie może powodować odrzucenia apelacji, bowiem skarżący nie miał wpływu na faktyczne zagubienie tych odpisów. Skarżący zwrócił uwagę, że zainteresowany nie przystąpił do sprawy w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia mu zawiadomienia, przeto nie był stroną ani osobą uczestniczącą w postępowaniu, wobec czego hipotetyczne przedłożenie przez odwołującego się jednego odpisu apelacji, mimo iż sąd żądał 2 odpisów, nie stanowi przeszkody do nadania pismu procesowemu prawidłowego biegu.

Wskazując na powyższe, skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i rozpoznanie wniesionej apelacji oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Apelacyjny rozważył, co następuje:

Zażalenie płatnika okazało się nieuzasadnione.

Sąd Apelacyjny w całości podziela stanowisko sądu pierwszej instancji, że płatnik składek w zakreślonym terminie nie uzupełnił wszystkich braków formalnych złożonej w dniu 19 stycznia 2017 r. apelacji. W wykonaniu zobowiązania skarżący przedłożył tylko jeden podpisany egzemplarz apelacji wraz z jednym jej odpisem (zamiast dwóch, stosownie do zobowiązania sądu pierwszej instancji), co jednoznacznie wynika z treści pisma przewodniego płatnika (k. 83), w którym znajduje się zapis dotyczący tych załączników. Koresponduje to z wyjaśnieniami pracownika Biura Podawczego w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Szczecinie (k. 106), z których wynika, że apelujący złożył 13 kart z pismem przewodnim, co odpowiada ilości kart pisma przewodniego, apelacji i jej odpisu. Nie można zgodzić się ze skarżącym, że mimo wezwania sądu do złożenia podpisanej apelacji wraz z dwoma jej odpisami, płatnik złożył aż 13 jej odpisów, czyli łącznie 91 kart - apelacja 6 kart i 13 jej odpisów każdy po 6 kart (których nie ma w aktach). Przy czym, nie można też pomijać i tej okoliczności, że takie samo zachowanie płatnika miało miejsce nie tylko w niniejszej sprawie. W taki sam sposób i w tych samych datach płatnik postąpił co najmniej w kilkunastu innych sprawach już rozpoznanych przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie (np. III AUz 41/17, III AUz 43/17, III AUz 44/17, III AUz 53/17, III AUz 54/17, III AUz 55/17 i III AUz 56/17, III AUz 58/17, III AUz 71/17).

Sąd Apelacyjny prezentuje utrwalone już stanowisko, że stosowanie prawa procesowego nie może być instrumentalne i unicestwiać prawa procesowego stron oraz powinno być ważną gwarancją sprawiedliwego orzekania. Jednak w tym indywidualnym przypadku trzeba podkreślić, że strona była od samego początku reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika i jednocześnie złożyła tylko pierwszą, tytułową stronę niepodpisanej apelacji. Sąd Okręgowy wezwał więc pełnomocnika do uzupełnienia tak złożonej apelacji dokładnie określając liczbę niezbędnych odpisów. Pełnomocnik profesjonalny nie wykonał w całości zarządzenia sądu co jednoznacznie wynika z treści jego własnej adnotacji o liczbie załączników wskazanych w piśmie złożonym w dniu 16 lutego 2017 r. (k. 83), a w zażaleniu podjął próbę wykazania, że dołączył więcej egzemplarzy pisma niż było to konieczne. Taka postawa w żadnym razie nie zasługuje na aprobatę.

Za chybiony należało uznać także zarzut naruszenia art. 477 11 § 2 k.p.c., bowiem w wyroku Sądu Okręgowego z dnia 9 listopada 2016 r. oznaczone są wszystkie strony postępowania, w tym pracownik płatnika – A. Ż.. W związku z czym przewodniczący wydziału badając braki apelacji musiał zapewnić także odpis apelacji dla tego ubezpieczonego. Ewentualne uchybienia procesowe powstałe w toku postępowania pozostają bez procesowego znaczenia dla orzekania o zasadności postanowienia o odrzuceniu apelacji.

Reasumując, płatnik składek w zakreślonym terminie nie uzupełnił wszystkich braków formalnych apelacji objętych zobowiązaniem z dnia 27 stycznia 2017 r., co musiało skutkować jej odrzuceniem w myśl art. 370 k.p.c.

Mając powyższe na względzie Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

SSA Urszula Iwanowska SSA Beata Górska del. SSA Gabriela Horodnicka -

Stelmaszczuk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Beker
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Górska,  Urszula Iwanowska ,  Gabriela Horodnicka-Stelmaszczuk
Data wytworzenia informacji: