Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 67/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2012-08-22

Sygn. akt III AUz 67/12

POSTANOWIENIE

Dnia 22 sierpnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie - Wydział III Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Zofia Rybicka – Szkibiel (spr.)

Sędziowie:

SSA Urszula Iwanowska

SSA Eugeniusz Skotarczak

po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy I. T.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. Wlkp.

o przyznanie emerytury

na skutek zażalenia ubezpieczonego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 9 maja 2012 r. sygn. akt VI U 246/12

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

SSA Urszula Iwanowska SSA Zofia Rybicka-Szkibiel SSA Eugeniusz Skotarczak

Sygn. akt III AUz 67/12

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 9 maja 2012 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odrzucił apelację ubezpieczonego od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 kwietnia 2012 r. (VI U 246/12).

Sąd pierwszej instancji argumentował, że wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2012 r. oddalono odwołanie ubezpieczonego od decyzji ZUS z dnia 16 lutego 2012 r. Ubezpieczony nie wniósł o sporządzenie i doręczenie mu uzasadnienia wyroku. Kierując się zatem treścią przepisu z art. 369 § 1 k.p.c. termin do wywiedzenia apelacji upłynął I. T. z dniem 4 maja 2012 r. Ubezpieczony wniósł apelację 7 maja 2012 r., dlatego zgodnie z treścią art. 370 k.p.c. Sąd Okręgowy postanowił o jej odrzuceniu, jako spóźnionej.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył ubezpieczony I. T. podnosząc, że w dniu 16 kwietnia 2012 r. złożył w Sądzie Okręgowym wniosek o wydanie wyroku. W dniu 23 kwietnia 2012 r. otrzymał wyrok bez uzasadnienia i w terminie dwóch tygodni od tej daty złożył apelację. Tym samym w jego przekonaniu zachował wymagany ustawą termin do wniesienia apelacji. Wskazując na powyższe skarżący domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia i rozpoznania apelacji.

Sąd Apelacyjny rozważył, co następuje:

Zażalenie ubezpieczonego nie zasługuje na uwzględnienie.

Apelacja powinna być wniesiona w terminie ściśle określonym przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Zasadniczo apelację składa się w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem (art. 369 § 1 k.p.c.). Początkiem biegu tego terminu jest doręczenie stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, to wówczas termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zażądania uzasadnienia (art. 369 § 2 k.p.c.). Wskazane alternatywnie w art. 369 k.p.c. terminy są terminami ustawowymi. Czynności procesowe dokonane po ich upływie są bezskuteczne (art. 167 k.p.c.) i ich upływ sąd uwzględnia z urzędu.

W okolicznościach sprawy niekwestionowanym jest, że rozprawa została zamknięta w dniu 13 kwietnia 2012 r., po czym nastąpiło ogłoszenie wyroku. Zarówno na rozprawie, jak i przy ogłoszeniu wyroku obecny był ubezpieczony, który – co wynika z treści protokołu – został pouczony o prawie i terminie wniesienia apelacji. Pomimo tego ubezpieczony w dniu 16 kwietnia 2012 r. złożył w Sądzie Okręgowym wyłącznie wniosek o wydanie mu odpisu prawomocnego wyroku w sprawie pod sygn. akt VI U 246/12, zamiast złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie mu uzasadnienia tego wyroku. Treść wniosku ubezpieczonego z dnia 16 kwietnia 2012 r. jest stanowcza i wyraźna, przez co nie pozwala na inne jego rozumienie jak tylko wolę ubezpieczonego co do doręczenia mu odpisu prawomocnego rozstrzygnięcia (tj. takiego, od którego nie przysługuje już środek zaskarżenia, w tym z uwagi na upływ terminów do jego zaskarżenia). Skoro tak, to w aktach nie ma wniosku ubezpieczonego o sporządzenie i doręczenie mu uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego z dnia 13 kwietnia 2012 r., a tym samym dwutygodniowy termin do złożenia apelacji zaczął swój bieg od 20 kwietnia 2012 r. (tj. od dnia, w którym upłynął termin do zażądania uzasadnienia wyroku) i skończył swój bieg w dniu 4 maja 2012 r. Apelacja wniesiona po tej dacie jest spóźniona.

Wskazując na treść art. 369 § 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny zważył, że myli się skarżący licząc dwutygodniowy termin do złożenia apelacji od daty doręczenia mu odpisu wyroku bez uzasadnienia (zgodnie z jego wnioskiem). Wniosku o doręczenie odpisu prawomocnego wyroku nie sposób utożsamiać z wnioskiem o uzasadnienie wyroku. Jeden odnosi się bowiem do prawomocnego i co do zasady niezaskarżalnego już orzeczenia sądu, natomiast drugi do pisemnych motywów zaskarżonego rozstrzygnięcia, przez co otwiera dwutygodniowy termin do złożenia od niego środka zaskarżenia. Dlatego też fakt, że w dniu 23 kwietnia 2012 r. ubezpieczony otrzymał odpis wyroku nie może mieć żadnego znaczenia dla biegu terminu do złożenia apelacji.

Bezspornie, ubezpieczony dopiero w dniu 7 maja 2012 r. złożył apelację od wyroku z dnia 13 kwietnia 2012 r. Zgodnie więc z brzmieniem art. 369 § 1 k.p.c. apelacja została wywiedziona przez ubezpieczonego trzy dni po ustawowym terminie, co obligowało Sąd Okręgowy na podstawie art. 369 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c. orzec o jej odrzuceniu jako spóźnionej.

Nadmienić wypada, że akta sprawy dowodzą, iż I. T. został prawidłowo pouczony o terminach i prawie złożenia apelacji. Sama więc nieznajomość prawa, tak w kontekście powyższych okoliczności, jak i obowiązujących regulacji procesowych nie wpływa w żaden sposób na ustalenie, że apelacja została wniesiona przez I. T. po terminie. Skoro tak, Sąd Apelacyjny nie miał podstaw do pozytywnej kontroli międzyinstancyjnej wywiedzionego przez I. T. środka zaskarżenia od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Z tych względów Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. postanowił oddalić wniesione zażalenie jako bezzasadne.

SSA Urszula Iwanowska SSA Zofia Rybicka-Szkibiel SSA Eugeniusz Skotarczak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Beker
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Zofia Rybicka – Szkibiel,  Urszula Iwanowska ,  Eugeniusz Skotarczak
Data wytworzenia informacji: