Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 231/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-03-27

Sygn. akt I ACz 231/13

POSTANOWIENIE

Dnia 27 marca 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Edyta Buczkowska - Żuk

Sędziowie: SSA Agnieszka Sołtyka

SSA Marta Sawicka (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 stycznia 2013 roku, sygn. akt I C 1245/12

w sprawie z powództwa A. T.

przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Okręgowemu w G.

o zapłatę

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA A. Sołtyka SSA E. Buczkowska - Żuk SSA M. Sawicka

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 15 stycznia 2013 roku Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. zwrócił pozew.

W uzasadnieniu powyższego zarządzenia, po przytoczeniu treści art. 130 § 1 k.p.c. wskazano, że powód został wezwany do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu pozwu.

Wezwanie zostało doręczone w dniu 7 stycznia 2013 roku. W ustawowym czasie powód nie uiścił opłaty od pozwu, co skutkowało zwrotem pozwu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. zwrócono pozew.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył powód, wnosząc o jego uchylenie.

W uzasadnieniu zażalenia skarżący wskazał, że nie usuwa braków z powodu braku pieniędzy, a ponadto przedstawił swoją sytuację materialną i zdrowotną.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie powoda jest bezzasadne.

Jak wynika z akt sprawy zarządzeniem z dnia 2 stycznia 2013 roku, doręczonym w dniu 7 stycznia 2013 roku (k. 32) powód został wezwany do uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 100 zł w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu pozwu (k. 30).

W wyznaczonym terminie powód nie uiścił opłaty od pozwu.

W takiej sytuacji Przewodniczący zasadnie przyjął, że wobec niewykonania przez skarżącego zarządzenia z dnia 2 stycznia 2013 roku, pozew podlegał zwrotowi.

Powód w treści zażalenia nie kwestionował, że nie uiścił opłaty od pozwu, powołując się na zły stan zdrowia oraz trudną sytuację finansową, co jednakże nie wpływa na uznanie zasadności jego zażalenia.

Kwestia zwolnienia powoda od obowiązku uiszczania opłat sądowych została już rozstrzygnięta w postanowieniu z dnia 2 stycznia 2013 roku utrzymującym w mocy postanowienia referendarza sądowego z dnia 10 grudnia 2012 roku w przedmiocie częściowego zwolnienia powoda od kosztów sądowych każdorazowo wymaganych w toku postępowania ponad kwotę 100 zł oraz w przedmiocie oddalenia wniosku powoda o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu (k. 28). Postanowieniem z dnia 15 stycznia Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. odrzucił ponowne wnioski powoda o zwolnienie od kosztów sądowych w całości i ustanowienie pełnomocnika z urzędu (k. 34). Podniesione przez powoda zarzuty dotyczące sytuacji materialnej oraz zdrowotnej nie mogą zatem stanowić przedmiotu merytorycznego rozpoznania w postępowaniu wywołanym wniesieniem zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu.

Mając te ustalenia na uwadze Sąd Apelacyjny uznał, że skoro wbrew art. 130 § 1 k.p.c. powód nie uzupełnił braków fiskalnych pozwu, przyjąć należy, że istniała podstawa do jego zwrotu.

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny, nie znajdując podstaw do uwzględnienia środka zaskarżenia, na podstawie przepisu art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

SSA A. Sołtyka SSA E. Buczkowska - Żuk SSA M. Sawicka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Edyta Buczkowska-Żuk,  Agnieszka Sołtyka
Data wytworzenia informacji: