Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 589/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2015-07-28

Sygn. akt I ACz 589/15

POSTANOWIENIE

Dnia 28 lipca 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Halina Zarzeczna (spr.)

Sędziowie:

SA Iwona Wiszniewska.

SA Tomasz Żelazowski

po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Szczecinie

sprawy z powództwa S. T.

przeciwko A. T.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie

z dnia 17 kwietnia 2015 r., sygn. akt I C 347/15

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

SSA I. Wiszniewska SSA H. Zarzeczna SSA T. Żelazowski

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 17 kwietnia 2015r. Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zwrócił pozew z powodu nieuzupełnienia przez powoda braków formalnych tj. wskazania adresu zamieszkania pozwanego. Pismem z dnia 23 marca 2015r. powód został wezwany do uzupełnienia braków formalnych pozwu, poprzez wskazanie adresu zamieszkania pozwanego w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu. Powód w odpowiedzi na zobowiązanie w piśmie z dnia 26 marca 2015r. wskazał, że pozwany mieszka u swojego syna w G., a numer domu zna listonosz. Sąd Okręgowy mając na uwadze, że powód nie wskazał dokładnego adresy pozwanego, zgodnie z art. 130 § 2 k.p.c. zwrócił pismo stronie.

Powyższe zarządzenie zostało zaskarżone przez powoda. W uzasadnieniu podniósł, że z racji przebywania w Zakładzie Karnym w G. nie jest w stanie ustalić dokładnego adresu zamieszkania pozwanego, który zna listonosz. W związku z tym wskazał, żeby korespondencję do pozwanego kierować na adres: Z., (...)-(...) G..

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Zażalenie powoda okazało się bezzasadne.

Wymogi formalne dotyczące pism procesowych zostały określone w art. 126 § 1 k.p.c. – w każdym piśmie procesowym należy wskazać oznaczenie sądu, oznaczenie stron, jej przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz wymienione załączniki. W sytuacji, gdy przedkładane jest pierwsze pismo procesowego w sprawie, powinno ono zawierać także oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Ograniczenie określenia miejsca zamieszkania lub siedziby jedynie do podania nazwy miejscowości nie jest jednak wystarczające dla zapewnienia możliwości porozumiewania się sądu ze stroną. Konieczne jest bowiem wskazanie adresu strony, który winien zawierać nazwę miejscowości, nazwę ulicy (jeżeli w danej miejscowości są ulice), numer domu i mieszkania oraz numer kodu pocztowego, co zapewni prawidłowe doręczanie stronie przesyłek sądowych. Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, biorąc pod uwagę wykładnię językową, sformułowanie „adres” użyte w art. 126 § 2 pkt 1 k.p.c. należy rozumieć jako adres zamieszkania osoby fizycznej (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt III CZP 43/14, Legalis nr 981870).

Na wezwanie do wskazania adresu pozwanego, pod którym może być skutecznie doręczona korespondencja, powód wskazał jedynie miejscowość, w której przebywa pozwany – G. oraz fakt, że aktualnie mieszka z synem, ale nie wskazał dokładnego adresu. Natomiast w zażaleniu jako adres zamieszkania pozwanego wskazał Z. czyli wieś sołecką położoną w gminie G.. W ocenie Sądu Apelacyjnego, powód w istocie nie uzupełnił braku formalnego pozwu – nie wskazał ani ulicy ani numeru domu lub mieszkania gdzie aktualnie mieszka pozwany. Niewskazanie adresu zamieszkania pozwanego skutkowało prawidłowym zarządzeniem zwrotu tego pisma.

Nadmienić należy, iż zwrot pozwu nie stanowi przeszkody, by złożyć go ponownie, a jeżeli pismo nie będzie miało braków lub w terminie wyznaczonym zostaną one usunięte, sprawie może zostać nadany bieg.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c.

SSA I. Wiszniewska SSA H. Zarzeczna SSA T. Żelazowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Zarzeczna,  Iwona Wiszniewska. ,  Tomasz Żelazowski
Data wytworzenia informacji: