Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 913/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2016-10-25

Sygn. akt I ACz 913/16

POSTANOWIENIE

Dnia 25 października 2016 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Tomasz Żelazowski

Sędziowie: SA Małgorzata Gawinek

SA Krzysztof Górski

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. Z., J. J.

przeciwko P. O.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda J. J.

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie

z dnia 27 stycznia 2016 r., sygn. akt I C 604/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA M. Gawinek SSA T. Żelazowski SSA K. Górski

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z 27 stycznia 2016 r. przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Koszalinie zwrócił pozew w sprawie z powództwa M. Z., J. J. przeciwko P. O. o zapłatę.

W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, że zarządzeniem z dnia 23 grudnia 2015 r. (doręczonym J. J. 15 stycznia 2016 r., a M. Z. 4 stycznia 2016 r.) wezwano powodów do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu oraz o uzupełnienie jego braków formalnych w sposób szczegółowo w nim wskazanym – terminie tygodniowym – pod rygorem zwrotu pozwu. W odpowiedzi na powyższe, J. J., pismem z 16 stycznia 2016 r. oświadczył, że nie posiada majątku na pokrycie opłaty od pozwu, wnosząc jednocześnie o zwolnienie z niej, zaś odpis pozwu został dołączony. Powód M. Z. nie ustosunkował się do zarządzenia.

Jak ustalono w sprawie, z adnotacji z biura podawczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z 17 lutego 2015 r. nie wynika, aby do pozwu dołączono jakichkolwiek odpisów załączników. Powyższe znajduje potwierdzenie w piśmie Sądu Rejonowego w Gdańsku z 10 grudnia 2015 r., przekazującego pozew Prezesowi Sądu Okręgowego w Koszalinie. Wobec nieuzupełnienia braków formalnych pozwu, przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, w oparciu o art. 130 § 1 i 2 w zw. z art. 128 § 1 k.p.c., zarządził zwrot pozwu.

Od powyższego zarządzenia zażalenie wniósł powód J. J., zaskarżając je w całości, jednocześnie zarzucając:

- naruszenie art. 130 k.p.c., albowiem pozew odpowiada wymogom formalnym pisma procesowego, o jakich mowa w art. 127 k.p.c. i art. 187 k.p.c., w związku z czym można mu nadać właściwy bieg,

- nieważność postępowania, albowiem Sąd I instancji przed podjęciem czynności w sprawie winien rozpoznać wniosek powoda o przyznanie pełnomocnika z urzędu, który został zawarty w pozwie.

Uwzględniając powyższe, powód wniósł o uchylenie zarządzenia z 27 stycznia 2016 r.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodzić się należy ze skarżącym, że Sąd Okręgowy, przed wezwaniem go do uzupełnienia braków formalnych pozwu, winien w pierwszej kolejności rozpoznać wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, który został zawarty w pozwie.

Stosownie bowiem do treści przepisu art. 124 k.p.c. zgłoszenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego […] nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania, chyba że chodzi o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla powoda na skutek wniosku zgłoszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. Z przywołanego przepisu wprost wynika, że złożenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego wraz z wniesieniem pozwu powoduje, że do czasu jego prawomocnego rozpoznania sąd nie podejmuje żadnych czynności w sprawie, innymi słowy nie doręcza pozwu stronie przeciwnej, nie wyznacza rozprawy oraz nie wzywa powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu.

Jednakże na etapie postępowania zażaleniowego w przedmiotowej sprawie, postanowieniem z 25 maja 2016 roku, wydanym przez referendarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, rozpoznano negatywnie wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Następnie, postanowieniem z 5 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie utrzymał w mocy orzeczenie referendarza. Kwestia udziału pełnomocnika w sprawie po stronie powodowej jest więc już definitywnie przesądzona. Nie ulega ponadto wątpliwości, że powód nie uzupełnił braku formalnego pozwu przez złożenie jego odpisu dla strony przeciwnej. Wbrew twierdzeniom skarżącego, do Sądu Okręgowego w Koszalinie odpis taki nie wpłynął. Jak wynika z pisma przewodniego Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, który przesłał pozew w niniejszej sprawie do K., przekazane zostało tylko jedno pismo. Jak wynika z prezentaty Sądu Rejonowego, również ten Sąd otrzymał tylko jedno pismo, tj. pozew. Stąd też, obowiązkiem Sądu pierwszej instancji było wezwanie powoda do usunięcia tego braku, a niewykonanie zobowiązania przez stronę skutkowało zwrotem pozwu. Podkreślenia także wymaga, że złożenie odpisu własnego pisma powoda jest czynnością czysto techniczną i wiedza fachowa nie jest do jej podjęcia w żaden sposób konieczna.

Wobec powyższego Sąd Apelacyjny uznał, że do momentu rozpoznania zażalenia, pozew J. J. jest dotknięty takim brakiem formalnym, który nie pozwala na nadanie pismu biegu, a więc zarządzenie o jego zwrocie na podstawie wskazanej przez sąd pierwszej instancji odpowiada prawu. Tym samym, na podstawie art. 385 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

Marginalnie jedynie Sąd Apelacyjny wskazuje, że po fizycznym zwrocie pisma powód będzie miał możliwość ponownego złożenia go, a biorąc pod uwagę daty wskazanych w pozwie zdarzeń, które według powoda mają uzasadniać powództwo, jego sytuacja prawna będzie identyczna jak w chwili zainicjowania niniejszego postępowania.

SSA M. Gawinek SSA T. Żelazowski SSA K. Górski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Żelazowski,  Małgorzata Gawinek ,  Krzysztof Górski
Data wytworzenia informacji: