Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 129/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2012-12-20

Sygn. akt III AUz 129/12

POSTANOWIENIE

Dnia 20 grudnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie - Wydział III Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Romana Mrotek

Sędziowie:

SSA Barbara Białecka

SSA Zofia Rybicka - Szkibiel (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy M. Z.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

na skutek zażalenia biegłego W. W.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 11 października 2012 r. sygn. akt VII U 481/12

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

SSA Barbara Białecka SSA Romana Mrotek SSA Zofia Rybicka-Szkibiel

Sygn. akt III AUz 129/12

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 11 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie M. Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy odmówił przyznania biegłej sądowej W. W. wynagrodzenia za sporządzenie opinii uzupełniającej.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że postanowieniem z dnia 13 lutego 2012 roku Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu pulmonologii, na okoliczność czy stan zdrowia wnioskodawczyni czyni ją niezdolną do pracy całkowicie czy też częściowo.

W dniu 17 kwietnia 2012 roku biegła sądowa na polecenie Sądu przeprowadziła badanie wnioskodawczyni M. Z., po czym wydała opinię, w której uznała wnioskodawczynię za osobę trwale, całkowicie niezdolną do pracy nie wskazując jednoznacznie daty, od której niezdolność trwa.

W dniu 5 września 2012 roku Sąd zobowiązał biegłą z zakresu pulmonologii, do uzupełnienia opinii z dnia 17 kwietnia 2012 roku, poprzez wskazanie daty początkowej niezdolności do pracy ubezpieczonej.

W dniu 18 września 2012 roku biegła sądowa uzupełniła opinię z 17 kwietnia 2012 roku.

W ocenie Sądu brak jest podstaw do przyznania biegłej W. kwoty 89,94 złotych za uzupełnienie opinii z dnia 17 kwietnia roku. W przedmiotowej sprawie uzupełnienie opinii miało na celu wyjaśnienia wątpliwości sądu odnoszących się do treści opinii pierwotnej. Dopiero opinia podstawowa i jej uzupełnienie odpowiedziały w pełni na zadane w postanowieniu z dnia 13 lutego 2012 r. pytania.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła biegła W. W., podnosząc, że dokonała uzupełnienia opinii sądowo - lekarskiej w oparciu o nowo nadesłaną dokumentację medyczną - karta informacyjna pobytu w oddziale pulmonologii. Skarżąca podniosła, że pobyt szpitalny nastąpił po dniu badania biegłego pulmonologa tj. po dacie 17 kwietnia 2012 roku kiedy to biegła badała wnioskodawczynię w Sądzie.

Biegła wskazała, że zapoznanie się wnikliwe z obszerną dokumentacją medyczną, licznymi wynikami badań dodatkowych zawartymi w karcie informacyjnej, właściwa jej analiza powiązana z wcześniej znanymi danymi z wywiadu i badania wnioskodawczyni oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków z nowo nadesłanej dokumentacji, opracowanie opinii w ten sposób aby właściwie i zrozumiale oddać aktualny stan zdrowi a wnioskodawczyni jest zajęciem czasochłonnym.

Według skarżącej opinia uzupełniająca nie była odniesiona do wcześniej zebranego materiału dowodowego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest nieuzasadnione.

Zgodnie z art. 288 k.p.c., art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę, wysokość wynagrodzenia biegłego określa się uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wykonania opinii czas i nakład pracy, oraz wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności. Kwestię należnych biegłym wynagrodzeń reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych sądowych w postępowaniu sądowym. W myśl § 1 rozporządzenia, koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym obejmują:

1) wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę,

2) koszty zużytych materiałów,

3) inne wydatki niezbędne do wydania opinii.

Wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę obejmuje należność za czynności przygotowawcze i badawcze, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy, oraz za opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem (§ 5).

Słusznie zauważył Sąd Okręgowy, że przed wydaniem opinii uzupełniającej nie zaszła konieczność badania ubezpieczonego, co wówczas mogłoby stanowić podstawę do przyznania dodatkowego wynagrodzenia. Również sam fakt zapoznania się biegłej z karta informacyjną nr (...) z dnia 29 maja 2012 roku nie uzasadnia przyznania biegłej dodatkowego wynagrodzenia, skoro biegła w opinii podstawowej nie udzieliła odpowiedzi na pytanie Sądu w jakim przedziale czasowym zamyka się niezdolność do pracy ubezpieczonej (k. 11).

Ponadto zauważyć należy, że również w opinii uzupełniającej z dnia 18 września 2012 roku biegła nie wskazała daty początkowej całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonej, gdyż dopiero na ponowne wezwanie Sądu z dnia 1 października 2012 roku (k. 67) biegła w opinii uzupełniającej z dnia 4 października 2012 roku wskazała, że datę powstania całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonej (k. 69).

Należy zwrócić uwagę na okoliczność, że uzasadnienie opinii głównej nie jest zbyt dokładne i wyczerpujące, za zatem mogą rodzić się pytania mające uściślić stanowisko biegłych. Ponadto opinia uzupełniająca jak wynika z jej treści wymagała niewielkiego nakładu pracy biegłej, ponieważ nie zawiera ona treści, które powodowałyby konieczność ponownej analizy całej dokumentacji medycznej czy akt sądowych.

Opinia uzupełniająca w niniejszej sprawie nie jest nową, odrębną opinią, a jedynie stanowi odpowiedź na pytania zadane w postanowieniu dowodowym z dnia 13 lutego 2012 roku i wyjaśnia wątpliwości Sądu, po zapoznaniu się z opinią główną, a zatem nie było podstaw do przyznania biegłej wynagrodzenia za sporządzenie opinii uzupełniającej.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 397 § 1 i 2 k.p.c. w związku z art. 385 k.p.c.

SSA Barbara Białecka SSA Romana Mrotek SSA Zofia Rybicka-Szkibiel

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Beker
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Romana Mrotek,  Barbara Białecka
Data wytworzenia informacji: